Jogi és adatvédelmi nyilatkozat


A Solennis Orvostechnikai Kft. (továbbiakban: Solennis) "www.solennemed.hu" weboldalának tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Cégünk minden jogot fenntart. Előzetes írásos engedélyünk hiányában a weboldalon található írások, képek felhasználása tilos. A Solennis előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. A honlapon megjelenő márkák, logók és cégek nevei és az adott cégek védjegyei.
 
A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel nem minősül megbízásnak.
 
A böngészés során az Ön IP-címét, böngészőjének típusát és a hozzárendelt 'cookie' azonosítót naplózzuk. Ezen rögzített adatok nem tartalmaznak személyes adatot, és ezeket kizárólag a honlap karbantartásához, statisztikai adatainak elemzéséhez és fejlesztéséhez tároljuk illetve dolgozzuk fel. Automatikusan rögzítésre kerülnek emellett azok a weboldalak, ahonnan Ön eljutott hozzánk, és azok, amelyeket nálunk látogatott, a látogatás idejével és időtartamával kiegészítve. Ezeket az adatokat weboldalunk optimalizálásához használjuk fel, az Ön személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.
 
A hírlevelünkre való feliratkozáskor adatait hírlevél-listánkon rögzítjük. Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll az általunk rögzített adatairól felvilágosítást kérni, valamint joga van a megadott adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. Adatainak reklám, piac- vagy közvéleménykutatás céljából történő használatát szintén jogában áll korlátozni.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a honlap használata során bármilyen személyes adatot megoszt velünk, úgy azt az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartása mellett személyes adatként kezeljük, és azt csak az Ön hozzájárulásával tároljuk (amennyiben Ön az adatokat a részünkre megküldi, úgy a hozzájárulást megadottnak tekintjük). Az Ön által megadott személyes adatokat (név, cím, telefonszám stb.) és az Ön felhasználói adatait az Adatvédelmi Törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, tanácsadási célokra, valamint saját reklámcéljainkra használjuk fel. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk!
 
Részletes adatkezelési tájékoztató:
 
A hírlevélre történő feliratkozással összefüggésben: A személyes adatok kezelése tekintetében a Solennis Orvostechnikai Kft. minősül adatkezelőnek. Az adatkezelés jellege: az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés.  Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pont (az érintett hozzájárulása). Az adatkezelés célja: a regisztráló személy marketing célú üzenetekkel történő elérése. Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, ennek hiányában az adatkezelés céljának fennállásáig terjedő határozatlan idő. Az adatok megismerésére jogosult személyek: az adatkezelő és az esetleges adatfeldolgozók azon alkalmazottai, akiknek munkaköri feladatai közé tartozik a megadott adatok kezelése, feldolgozása.

A közvetlen kapcsolatfelvétel céljából megadott adatokkal összefüggésben:  A személyes adatok kezelése tekintetében a Solennis Orvostechnikai Kft. minősül adatkezelőnek. Az adatkezelés jellege: az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés.  Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pont (az érintett hozzájárulása). Az adatkezelés célja: ügyfélkapcsolat. Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, ennek hiányában az adatkezelés céljának fennállásáig terjedő határozatlan idő. Az adatok megismerésére jogosult személyek: az adatkezelő és az esetleges adatfeldolgozók azon alkalmazottai, akiknek munkaköri feladatai közé tartozik a megadott adatok kezelése, feldolgozása.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai szerint.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha (i) kezelése jogellenes; (ii) az érintett kéri; (iii) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) azt a bíróság vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság elrendelte. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetőleg a törvényben meghatározott egyéb esetekben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az érintett a fenti eseteken kívül - jogainak megsértése esetén - bírósághoz fordulhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
A személyes adatok kezelésére egyebekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

Időpontkérés
Ha szeretnél bejelentkezni, töltsd ki ezt az űrlapot. Hamarosan keresni fogunk telefonon, időpont egyeztetéssel kapcsolatban.